Blåtoppen Barnehage

Blåtoppen Barnehage

Blåtoppen barnehage er en kulturbarnehage. Med uttrykket «kulturbarnehage» mener vi at barna skal være en aktiv del av og blir kjent med nærmiljøet de vokser opp i, og at de er med å tar del i og blir kjent med det kulturelle som er en stor del av byen vi bor i. «Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon.» (Rammeplan 2006) Vi har kultur og oppsøkende virksomhet i fokus og gjennomgående tema for året er “Byen oss” . Hver aldersinndelte gruppe har ulike undertemaer, disse gjelder for hele året.

Vi er opptatt av at barna av barna skal få opplevelser og førstehåndserfaringer med temaene. Barn lærer gjennom å bruke sansene og gjennom å oppleve og være aktivt deltakende. ”Learning by doing” (John Dewey). Barnehagen skal støtte barnas nysgjerrighet, vitebegjær og kreativitet gjennom å gi utfordringer hvor en tar utgangspunkt i barnas interesser og ferdigheter.